نقد شماره يک

 

 

 

نقد شماره دو

 

 

 

نقد شماره سه

 

 

 

نقد شماره چهار

 

 

 

نقد شماره پنج

 

 

 

نقد شماره شش

 

 

 

نقد شماره هفت

 

 

 

نقد شماره هشت

 

 

 

نقد شماره نه

 

 

 

نقد شماره ده

 

 

 

نقد شماره یازده

 

 

 

نقد شماره دوازده

 

 

 

نقد شماره سیزده

 

 

 

نقد شماره چهارده

 

 

 

نقد شماره پانزده

 

 

 

نقد شماره شانزده

 

 

 

نقد شماره هفده

 

 

 

نقد شماره هجده

 

 

 

نقد شماره نوزده

 

 

 

نقد شماره بیست

 

 

 

نقد شماره بیست ویک

 

 

 

نقد شماره بیست ودو

 

 

 

نقد شماره بیست وسه

 

 

 

نقد شماره بیست وچهار

 

 

 

نقد شماره بیست و پنج

 

 

 

انسان‌ موضوع‌ رنسانس‌ هستی‌

Mensch als Subjekt der Renaissance des Seines

 

 

 

مارکسیسم: نقد منفی‌، نقد مثبت‌

Marxismus: Kritik des Negativen, Kritik des Positiven

 

 

 

واژه نامه کوچک فلسفه و منطق

 

 

 

مارکسیسم و فلسفه
Marxismus und Philosophie

 

 

 

مارکسیسم و د یا لکتیک
Marxismus und Dialektik

 

 

 

 

نقد فلسفه ی حق هگل - مقدمه
Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie-Einleitung

 

 

 

 

: مقالات


دیالکتیکِ پنهان‌ شدن پشت عریانیراهکارهای نهادین شدنِ امکانات معطوف به تغییرنقدی بر دیالکتیک دستگاهمنددیالکتیک دستگاهمند: هیاهو برای هیچ؟
سَبُکی تحمل‌ناپذیر بار دیالکتیک
نخستین ویراست فصل کالا در «سرمایه» / کارل مارکس / ترجمه‌ی کمال خسروی و حسن مرتضوی
گفت‌وگوی پروبلماتیکا با کمال خسروی (بخش اول)
گفت‌وگوی پروبلماتیکا با کمال خسروی (بخش دوم)
گفت‌وگوی پروبلماتیکا با کمال خسروی (بخش سوم)
كار و ميان‌کنش / یورگن هابرماس / ترجمه‌ی کمال خسروی
مارکسیسم‌ها و نقد
زبانِ چیزگون‌کنندگی
ارزش: جوهر، شکل، مقدار / کمال خسروی
چرا مارکسیسم؟
پاسخی کوتاه به دو انتقاد
بحرانِ تئوری و بحرانِ چشم‌انداز تاریخی
خطوط عمده‌ی نقدی بر معيارِ ابطال‌پذيری پوپر

تندیسِ زنده‌ی موبدِ فره‌مند
تاریخ اشباح و ولایت ایرانشهری / کمال خسروی
جنبش یا پیشگام، کدام‌یک؟ / یِوْگِنی کاساکُف / ترجمه‌ی کمال خسروی
کار زنده و ارزش‌آفرینی


 

 

: درسگفتارها: یک

درباره‏ ی
مارکس: نقد فلسفه‏ ی حقّ هگل
کما ل خسروی:دو

گفتاری پیرامون روش کاپیتال
کما ل خسروی:سه

فرآیند انباشت سرمایه
کما ل خسروی:چهار

درس‌گفتارهایی پیرامون «پدیدارشناسی روح» هگل
کما ل خسروی:پنج

درس‌گفتارهایی پیرامون «پدیدارشناسی روح» (2)
کما ل خسروی:شش

درس‌گفتارهایی پیرامون «پدیدارشناسی روح» (3)
کما ل خسروی
درباره ی کار و مبارزه ی تئوریک

(بخشهایی از یک نامه ی قدیمی)